fejlec2

A A A

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa)  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab)   épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c)  az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 

A kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2023. december 31-ig tart.

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező hatóság, azaz a katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.

A beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a kútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.

Fúrt kútnálmagánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésűvízre, szűrözött kúthoz nem kell tervezői végzettség, elég, ha a dokumentumot a jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

Ásott kútengedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez nem kell kútfúró végzettség, ezen kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Kérelem nyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben a Hivatalban.

Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1. melléklet 58. a) pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba.

A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.

 

Kút_létesitési-engedély-kérelem.docx

Kút_fennmaradási_engedély_kérelem.docx

Kút_megszüntetési-engedély-kérelem.docx